Posts tagged 'ปลาเสือ'

ปลาไทย|ปลาเสือตอลายใหญ่ (Datnioides pulcher)

ปลาไทย|ปลาเสือตอลายใหญ่ (Datnioides pulcher)

ปลาเสือตอลายใหญ่ Datnioides pulcher • ชื่ออื่น : ปลาเสือ ปลาลาด ปลาเสือตอ • พฤติกรรม : ปลาเสือตอลายใหญ่ อาศัยอยู่ตามตอไม้และกองหินใต้น้ำ • ขนาด : 30-50 เซนติเมตร • อาหาร : กุ้ง และ ลูกปลาที่เล็กกว่าปาก • แหล่งอาศัย... Read me >>


Tag as : , , , , , , , , ,

ปลาไทย|ปลาเสือตอลายเล็ก (Datnioides undecimradiatus)

ปลาไทย|ปลาเสือตอลายเล็ก (Datnioides undecimradiatus)

ปลาเสือตอลายเล็ก (Datnioides undecimradiatus) ชื่ออื่น : ปลาเสือ ปลาลาด ปลาเสือตอ พฤติกรรม : ปลาเสือตอลายเล็ก อาศัยอยู่ตามตอไม้และกองหินใต้น้ำ ขนาด : 15-30 เซนติเมตร อาหาร : กุ้งและลูกปลาที่เล็กกว่าปาก แหล่งอาศัย... Read me >>


Tag as : , , , , , , ,